Download Joomla Templates by Host Reviews

Ecov

Onze school maakt deel uit van de vzw ECOV-scholengroep Aalst. ECOV is het letterwoord voor Eigentijds Christelijk geïnspireerd Opvoedings- en Vormingsproject.

Opdrachtverklaring

Wij, de bestuurders en de personeelsleden van de vzw ECOV, beschouwen het als onze opdracht om aan jongeren en aan volwassenen in onze regio een brede opvoeding en vorming te bieden. Wij organiseren onderwijs dat doelgericht en doeltreffend talenten ontwikkelt en individuele groei en maatschappelijke meerwaarde bevordert. We bieden mensen de kans de boeiende weg van het levenslang en levensbreed leren in te slaan. Wij werken aan de uitbouw van scholen op mensenmaat waarin we geborgenheid en grootschaligheid met elkaar verzoenen. Wij spelen constructief in op de verwachtingen van de ouders en de leerlingen en op de behoeften van de sociaal-economische omgeving m.i.v. de beroepssectoren. Wij laten ons leiden door christelijke waarden, met respect voor andere levensbeschouwingen. Wij gaan ervan uit dat naastenliefde, zelfstandigheid en het besef deel uit te maken van grotere gehelen, onmisbare dragers zijn voor de vorming van evenwichtige mensen. Wij hebben deze visie vertaald en vastgelegd in een project dat de leidraad en de basis vormt voor de specifieke opvoedingsprojecten per onderwijseenheid.

De inzet en het engagement van alle participanten zijn onmisbaar om die opdracht waar te maken. Wij streven naar een open werksfeer. Zo stimuleren wij persoonlijke groei en creativiteit. Wij beschouwen permanente opleiding en vorming als vanzelfsprekend. Tegenover de samenleving ten slotte is het onze plicht om de ons toevertrouwde middelen optimaal en verantwoord aan te wenden. Deze opdrachtverklaring drukt de wil uit om onze visie op een eigentijdse school, geworteld in een rijk verleden,  concreet gestalte te geven.

Visie

 • Regionaal levenslang en levensbreed leren organiseren;
 • Jonge mensen leren leven in een wereld in evolutie;
 • Samen groeien;
 • De christelijke inspiratie is onze voedingsbodem;
 • Waar kennen kunnen wordt en kunnen kennen;
 • Concretisering van de visie in het opvoedingsproject (dit kan per campus andere accenten krijgen).

Missie

 • Opvoeding en vorming/training/opleiding aanbieden;
 • Onderwijs organiseren dat via objectieve oriëntering doelgericht en doeltreffend talenten ontwikkelt bij elkeen, vanuit de beginsituatie en met het oog op maatschappelijke en individuele meerwaarde;
 • School op mensenmaat: verzoenen van geborgenheid met grootschalige organisatie;
 • Kritisch inspelen op verwachtingen van de beroepssectoren:
 • In overeenstemming met de overheidsreglementering;
 • Aangepast aan de behoeften van de maatschappij in het algemeen en van de socio-economische omgeving in het bijzonder.

Doelstellingen

 • Een performante organisatie nastreven, m.i.v. een deugdelijk beleid;
 • 'Fiere’ onderwijsparticipanten bekomen;
 • Zelfstandigheid en groepssamenhang stimuleren;
 • De diversiteit als meerwaarde erkennen;
 • Een ‘referentieschool’ zijn in Vlaanderen, met topkwaliteit;
 • Waardenbesef, wederzijds respect en vertrouwen nastreven.