Priester Daens College

 

Pedagogische visie en opdrachtverklaring Priester Daens College

Het Priester Daens College verbindt 9 scholen om samen sterk en kwaliteitsvol onderwijs te maken. Als Katholieke dialoogscholen laten we ons uitdagen door de inspiratie van Priester Daens. Ons toekomstgericht onderwijs geeft iedereen een kans om te ontdekken wie ze zijn en te groeien in wie ze willen worden. Wij willen onze kinderen en jongeren leren leven en leren leren vanuit de waarden waarvoor priester Daens stond en van waaruit hij leefde: sociale bewogenheid, gelijkwaardigheid en vernieuwing.

Zoals Priester Daens geraakt werd door de mens die hij voor zich zag, willen wij ons laten raken door het unieke van elk kind, elke jongere en daarmee hoopvol op weg gaan. Zoals priester Daens tegendraads zijn stem altijd opnieuw liet klinken, willen wij eigentijds tegendraads met een open blik kijken naar de samenleving van vandaag en morgen. Daarin durven wij grenzen verleggen doorheen onze aanpak, ons aanbod en ons zorgbeleid.

Zoals priester Daens het lef had om uit te komen voor wie hij was en wat hem bezielde, willen wij als katholieke dialoogscholen ons blijven inspireren aan het levengevend verhaal van Jezus van Nazareth.Vanuit hun schooleigen context gaan de verschillende scholen in dialoog om samen kwaliteitsvol, warm en zorgzaam onderwijs aan te bieden. Hiertoe willen we groeien in het elkaar ondersteunen, stimuleren en inspireren met veel respect voor ieders eigenheid, ieders rol en verantwoordelijkheid. Bestuurders, directies, personeel, ouders en leerlingen slaan hiervoor de handen in elkaar en willen hier samen met alle betrokkenen echt voor gaan.

SAMEN Priester Daens College

5 krachtlijnen

1 Uniciteit in verbondenheid

Elk kind, elke jongere willen wij in zijn eigenheid erkennen en respecteren en samen met hen op zoek gaan om het beste uit henzelf naar boven te halen. We willen hen met hun unieke persoonlijkheid leren leven en samenleven in verbondenheid met elk-ander. De diversiteit zien wij als een verrijking en uitdaging om hier samen aan te bouwen.

2 Eigentijds tegendraads

In alles wat we aanbieden willen wij toekomstgericht denken. Dat daagt ons uit om steeds creatief vernieuwend te zoeken naar het beste voor onze leerlingen en onze scholen. Innovatief onderwijs is mee gaan in een snel veranderende samenleving waarin onze jongeren straks hun eigen weg kunnen vinden. Wij willen hen hierbij uitrusten met de nodige veerkracht en nodige competenties.

3 Levengevend verhaal

Ons levengevend verhaal volgt vanuit onze evangelische inspiratie die Hij ons heeft voorgeleefd en ook door Priester Daens in een hedendaagse en maatschappelijk relevante context werd geplaatst. De figuur van Priester Daens is consistent met de waarden van het gemeenschappelijk pedagogisch project, d.i. de katholieke dialoogschool: christelijke inspiratie, zorgen voor elkaar, openheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en een groot engagement zijn basiswaarden die wij willen voorleven en doorgeven aan ieder die met ons samen school maakt.

We willen vooral leren van elkaar, van elkaars inzichten en minstens evenzeer van elkaars inzet en van de keuzes die jongeren en alle mensen maken.

We zijn dankbaar dat we samen met bestuurders, directies, personeel, ouders en leerlingen mogen nadenken en luisteren hoe zij naar het leven kijken en wat hen als waardevol overkomt. Het ligt niet voor de hand dat mensen met elkaar scheep gaan en met wie ze dat doen en voor hoe lang. Maar we willen tonen dat alle scholen van het Priester Daens College betrouwbare partners zijn in een gemeenschappelijke zoektocht naar min of meer vaste grond onder onze voeten en dat we dit blijven doen vanuit onze evangelische inspiratie en de waarden die Priester Daens hoog in het vaandel droeg.

Daarom staat de iconische figuur van Priester Daens voor ons gelijk met de regionale verankering en de christelijke inspiratie, terwijl de naam college refereert naar zijn emancipatorisch karakter en de visie om kwaliteit en zorg voor iedereen te willen bieden.

4 In dialoog

Wij geloven in een dialogale samenwerking tussen de verschillende scholen die elk hun eigenheid hebben en juist vanuit die eigenheid elkaar kunnen verrijken en verruimen.

Wij willen deze dialogale samenwerking ook doortrekken naar buiten onze scholen en de uitdagingen waarvoor onze samenleving ons stelt met veel vertrouwen aangaan. Wij willen verbinden in plaats van te verwijderen. De diversiteit en pluraliteit binnen onze samenleving ‘omarmen’ door te leren van verschillende culturen en levensbeschouwingen. Alleen zo kunnen wij met onze scholen meebouwen aan een verdraagzame en duurzame samenleving.

5 Groeien

Mens worden is een levenslang groeiproces. Met onze scholen groeien wij mee en bieden wij een kwaliteitsvol aanbod voor elk kind en elke jongere. Daartoe engageren we ons met heel veel enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die samen verder groeien in de positieve geest en de dynamiek die priester Daenscollege wil uitdragen.