Privacydisclaimer

ALGEMEEN
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij, bij inschrijving, uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. De gevraagde informatie op de inschrijvingsdocumenten is vereist om uw kind in te schrijven.

De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen.

De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid.

De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen.

GEGEVENS OUDERS(S)/VOOGD
In principe volstaat één ouder (of voogd die het ouderlijk gezag uitoefent) om een kind in te schrijven.

Wanneer redelijke twijfel bestaat bij de school over de onderlinge instemming tussen beide ouders over de inschrijving kan de school de gegevens  en de toestemming van de tweede ouder vragen alvorens de inschrijving goed te keuren.

GEVOELIGE GEGEVENS
De gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze gegevens te verwerken. 

Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur persoonlijk en in gesloten omslag. 

De school verwerkt deze informatie in haar administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing. 

De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op onze school op te volgen. 

Indien u ervoor kiest om bepaalde medische, of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen die voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was.

Foto’s, beeld- of geluidsopnames.

Bij inschrijving kan u duidelijk uw keuze aan vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen. Indien de leerling niet over voldoende beoordelingsvermogen beschikt, moet een ouder of voogd toestemming geven voor de gegevensverwerking.

Er wordt bij inschrijving gevraagd of er foto’s, beeld- of geluidsopnames gemaakt mogen  worden van activiteiten, excursies, enz. waarop de leerling geïdentificeerd kan worden. Deze foto’s worden gepubliceerd op volgende kanalen:

® Intern platform waarop enkel personeel, ouders en leerlingen kunnen aanmelden (Smartschool – dvmhtbaalst.smartschool.be;

® Het publieke gedeelte van de schoolwebsite (www.dvmhtbaalst.be);

® De sociale media van de school, nl. Facebook en Instagram;

® De nieuwsbrief van de school.

De betrokkene kan op elk moment zijn toestemming intrekken (art 7, lid 3 AVG). Dit moet schriftelijk via mail (info@dvmhtbaalst.be) of via een brief (DvM htb, Onderwijsstraat 5, 9300 Aalst). Het intrekken van een toestemming is niet met terugwerkende kracht.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen steeds aan ons door te geven via info@dvmhtbaalst.be, zeker als het om contactgegevens gaat.